Tuesday, 11/08/2020 - 17:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thụy Liên

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONAVÀ DỊCH BỆNH MÙA ĐÔNG XUÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS THỤY LIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     05/KH-THCSTL

        Thụy Liên, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP  DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONAVÀ DỊCH BỆNH MÙA ĐÔNG XUÂN

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-SGDĐT ngày 04/02/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Thái Bình về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona gây ra và dịch bệnh mùa đông xuân; Kế hoạch số 11/KH-UBND
ngày 31/01/2020 của UBND Huyện Thái Thụy về việc đáp ứng khẩn cấp với dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Công văn số 35,38/CV-PGDĐT về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra của Phòng giáo dục và Đào tạo Thái Thụy ; Trường THCS Thụy Liên xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và dịch bệnh mùa đông xuân của nhà trường, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây
lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó trong trường học nhằm đảm bảo an toàn tính
mạng của trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường.
2. Yêu cầu

Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên
nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh,
ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học, sẵn sàng đáp ứng
kịp thời với các tình huống với các tình huống diễn biến của dịch bệnh trong trường
học;
Phối hợp với Trạm y tế xã xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, tuyên
truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh đông
xuân.
Triển khai các biện pháp phòng bệnh tại nhà trường, đảm bảo các điều kiện
về nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch
bệnh trong  nhà trường.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

- 100% học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, cha mẹ học sinh được truyên
thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.
- 100% trẻ em, học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong nhà trường được
theo dõi, quản lý về sức khỏe.

- Phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp măc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.

- Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức, chỉ đạo điều hành

a. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của nhà trường do Đồng
chí Phó Hiệu trưởng làm Trưởng ban Chỉ đạo; đồng chí Chủ tịch Công đoàn
làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí GVCN, TPT, GV Sinh - Thể , Bí thư đoàn thanh niên, đồng chí phụ trách y tế nhà trường làm ủy viên.

b. Ban hành kịp thời các văn bản theo sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng, chỉ
đạo việc thực hiện nghiêm túc các yêu cầu chỉ đạo của cơ quan chức năng và ngành
Y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh.

c. Củng cố, duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo y tế trường học, để nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong phòngchống dịch bệnh, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống và ứng phó khidịch bệnh xảy ra tại địa phương và trong nhà trường.

d. Củng cố và kiện toàn hệ thống y tế trường học về các tiêu chuẩn, quy định về
nhân lực, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, phòng y tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, quy mô của trường, lớp nhưng đảm bảo được việc ứng phó hiệu quả nhất đối với dịch bệnh, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe đối với CBGV, nhân viên, học sinh trong  nhà trường.

đ. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trường học, tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe đối với học sinh.

e. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động y tế trường học, phòng, chống dịch
bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường các hoạt động chữ thập đỏ trong trường
học đảm bảo thích ứng với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.
g. Hướng dẫn lập kế hoạch và tổ chức quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe, bệnh
tật, của CBGV, nhân viên, học sinh.

h. Theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ các hoạt động y tế của nhà trường  và phòng chống dịch, bệnh tại nhà trường.

2. Đẩy mạnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch
bệnh mùa đông xuân trong nhà trường.

Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương
và địa phương đến CBGV, nhân viên, học sinh; nắm vững tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.Đa dạng hóa hình thức truyền thông thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông; tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề, các chiến dịch, sự kiện truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân trong  nhà trường.

Hướng dẫn học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc
trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc
với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc;
giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng
nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc
hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết
đường hô hấp.

Phát huy mô hình thúc đẩy quyền tham gia của học sinh nhằm tăng cường sự tham
gia của học sinh trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch
bệnh trong nhà trường.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời các CBGV,nhân viên và cá nhân triển khai có hiệu quả, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

3. Xây dựng các kịch bản sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch
bệnh trong trường học.

3.1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học
Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo trong việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe
CBGV và học sinh trong của nhà trường; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo của xã và Trạm y tế xã xây dựng kế hoạch, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh trong trường học, theo dõi tình hình dịch bệnh. Phân công nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn có tráchnhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh của nhà trường. Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của UBND xã và Phòng GD&ĐT.

Chỉ đạo CBGV : Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành; xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, theo dõi
dịch bệnh; phối hợp với trạm y tế xã  triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnhtrong nhà trường; phối hợp với trạm y tế và BCĐ phòng chống dịch của xã  xây dựng thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh, giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính với các biểu hiện nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona trong nhà trường ; phối hợp với cha mẹ học sinh theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ em, học sinh.

3.2. Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập trong nhà trường
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch họp kịp thời để cập nhật thông tin, đánh giá về tình hình dịch bệnh, tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch và có phương án chỉ đạo bổ sung, kịp thời với ứng phó diễn biến của dịch bệnh; tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính với các biểu hiện nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona gây ra. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với BCĐ phòng chống dịch của xã và PGD&ĐT.

Phối hợp với Trạm Y tế xã thực hiện cách ly các trường hợp có biểu hiện mắc bệnh, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc với trường hợp
bệnh; xử lý triệt để các ổ dịch.

Báo cáo với PGD&ĐT cho nghỉ làm việc (đối với cán bộ, giáo viên, nhân
viên), nghỉ học (đối với trẻ em, học sinh) để đi khám bệnh đối với các trường hợp
ốm, sốt, ho và có các biểu hiện mắc phải dịch bệnh; đẩy mạnh các hoạt động tuyên
truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để giáo viên, cán bộ,
nhân viên, học sinh trong nhà trường không hoang mang lo lắng; phối hợp tích
cực với ngành y tế xử lý triệt để các ổ dịch; báo cáo thường xuyên về tình hình dịch
bệnh tại nhà trường.

3.3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong trường học

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch họp hàng ngày hoặc đột xuất để cập nhật thông tin, đánh giá về tình hình dịch bệnh, các hoạt động phòng, chống dịch và có phương án chỉ đạo bổ sung, kịp thời với ứng phó diễn biến của dịch bệnh trong nhà trường;Tăng cường phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp: Khoanh vùng ổdịch; giám sát, cách ly và xử lý các trường hợp mắc bệnh và các trường hợp nghi ngờ do dịch bệnh gây ra;

Thường xuyên cập nhật thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo các điều kiện và phương án trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng trong nhà trường ; báo cáo thường xuyên tình hình dịch bệnh về Ban Chỉ đạo của Phòng GD&ĐT.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh về  BCĐ phòng chống dịch của xã, PGD&ĐT để có phương án xử lý.

4. Tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học.

Phân công CBQL và GV trực trường và làm vệ sinh thường xuyên 2 buổi/ngày.

Phối hợp với Trạm Y tế xã hướng dẫn chuyên môn về công tác phòng chống dịch bệnh và kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học ; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.

Phối hợp với các ban, ngành và tổ chức liên quan tăng cường tuyêntruyền, triển khai các nội dung hoạt động về chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng,chống dịch bệnh trong nhà trường;  tăng cường truyền thông, huy động sự hỗ trợ, tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học.
5. Kiểm tra, giám sát

Trưởng Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban chỉ đạo; thực hiện việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp;

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổ chức tuyên truyền phổ biến, triển khai Kế hoạch của ngành:  tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của từng thành viên, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ, lộ trình triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể; báo cáo về Ban chỉ đạo của Phòng GD&ĐT để tổng hợp và báo cáo cấp trên.

Xây dựng Kế hoạch cụ thể về phòng, chống dịch bệnh và báo cáo về Ban chỉ
đạo Phòng GD&ĐT theo quy định.

Phối hợp với Trạm y tế xã, triển khai các hoạt động phòng, chống
dịch bệnh trong trường học đảm bảo đồng bộ, khoa học. Chỉ đạo, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, UBND huyện, Phòng GD&ĐT về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đến toàn thể CBGV, NV, HS nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút
Corona gây ra của Trường THCS Thụy Liên. Yêu cầu các CBGV, HS nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ trong Kế hoạch. Trong quá trìnhtriển khai, thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo kịp thời về nhà trường  để kịp thời xử lý.

Nơi nhận :                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-PGD&ĐT( để báo cáo)

-UBND xã Thụy Liên(để báo cáo)                                                         

- CBG, HS nhà trường( để thực hiện)                                                     Nguyễn Tiến Dũng

-Lưu VP

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 79
Năm 2020 : 5.702